Förvaltarbrev – Fondita Sustainable Europe

Årssammanfattning

Marknaden

Europeiska aktier drivs i nuläget av vad som händer med inflationsförväntningarna, precis som de amerikanska. Högre inflation betyder oftast högre räntor, vilket i sin tur förr eller senare leder till att ekonomin bromsar in. Under december månad var retoriken från centralbankerna överraskande aggressiv, vilket fick räntan att stiga och följaktligen ökade nervositeten på aktiemarknaden igen tillfälligt. Detta syntes även i Sustainable Europes utveckling trots att fonden klarade sig klart bättre än fondens jämförelseindex. Jag ser dock optimistiskt på 2023 och förväntar mig att lägre inflation från och med andra kvartalet kommer att stöda marknaden. Fondens fokus på bolag med klimat- och miljösmarta lösningar är i allra högsta grad aktuell och ytterst relevant med tanke på de trender vi ser idag, inte bara i Europa utan även globalt. Det kommer utan tvekan att investeras mycket i framför allt förnybar energi samt olika typer av energisnåla lösningar.


”Man är till exempel fast besluten om att satsa mera än någonsin tidigare på förnybar energi och energisnåla lösningar.”


Månadens bolag

Månadens bolag i december var utan tvekan Scandinavian Biogas som steg med över 50 %. Detta svenska bolag producerar biogas från olika former av avfall. Det riktigt intressanta med bolaget i nuläget är att man investerar i produktionen av flytande biogas, vilket gör att biogasen är lättare att transportera och prissättningsförmågan blir klart mera fördelaktig från bolagets sida. Från att ha varit beroende av lokala köpare, kommer bolaget nu att kunna sälja biogasen dit man betalar bäst för den. Jag ser goda möjligheter att bolaget kommer att få upp sin lönsamhet under de kommande åren och bättre kunna kapitalisera på de rådande högre energipriserna i Europa. Bolaget ligger därtill väl positionerat med tanke på att man i Europa vill bli mer och mer självförsörjande gällande energi och att man vill ersätta fossila energikällor med klimatsmarta sådana. Under december meddelade det finska privatägda energibolaget ST1 att man har förvärvat 14 % av Scandinavian Biogas, vilket enligt mig kan tolkas som positivt.


Månadens utveckling

Under månaden ökade fonden med +0,85 % (SEK R-serien, -0,89 % i EUR-serien) mot index som sjönk med –1,51 % (MSCI Climate Paris Climate Aligned EUR Index uttryckt i SEK). Sedan fondens nya strategi har fonden ökat med +67,36 % (i EUR sedan januari 2019) medan index ökat med +42,5 % (MSCI Climate Paris Climate Aligned EUR Index) De bolagen som hade bäst aktieavkastning var Biogas, Chr. Hansen, OX2. Bolagen med högst kontribution var Vestas, Scandinavian Biogas, OX2 och bolagen med sämst kontribution var Kempower, Tomra, Novozymes. Vi köpte inte in något nytt bolag eller sålde ut något bolag helt under månaden.  

Året 2022 var ett ytterst exceptionellt år med krig, inflation, Covid-eftersvall och skyhöga energipriser. Följderna av allt detta har varit att man vidtagit en rad åtgärder för att avvärja dylika situationer i framtiden. Man är till exempel fast besluten om att satsa mera än någonsin tidigare på förnybar energi och energisnåla lösningar. Detta har ju varit planen hela tiden, men dessa kriser har definitivt påskyndat processen. Jag ser fram emot ett på alla sätt bättre 2023!

Marcus Björkstén, ansvarig förvaltare


Riskinformation
Detta är marknadsföringskommunikation. Tidigare avkastning ger ingen garanti för framtida avkastning. Läs prospektet samt dokumentet med basfakta för investerare (KIID) innan du fattar några definitiva investeringsbeslut. Fondprospekten och KIID finns tillgängliga på svenska, finska och engelska på vår hemsida fondita.fi.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online