Beräkning av koldioxidutsläpp i samband med investeringsmöjligheter

Klimat har som tema varit det viktigaste vad det kommer till ESG risker – helt rätt eftersom globala initiativ, lagstiftningsinsatser och data har skapat en mätbar infrastruktur för framsteg och organisationer satt målsättningar för vad som bör göras. Klimatfrågan har endast en mätare, utsläpp, vilket låter enkelt, eller hur? Låt oss ta en närmare titt på hur man tittar på bolagens utsläpp idag.

Koldioxidutsläpps delas in i tre olika kategorier; Scope1, Scope 2 och Scope 3. Den globala marknaden har till stor del fokuserat på utsläpp inom kategorierna Scope 1 och 2 varav Scope 3 i flera fall har lämnats bort. Scope 1 mäter företagets direkta utsläpp, inklusive företagets anläggningar och fordon, medan Scope 2 mäter inköp av värme, ånga, el etc. för eget bruk. Scope 3 tar i hänsyn alla indirekta utsläpp som transport och distribution, bearbetning av sålda produkter, användning av sålda produkter, avfallsgenerering i verksamheten och mycket mera. Det är komplicerat och svårt att mäta Scope 3 utsläpp, vilket kan identifieras i den 160 sidor långa Technical Guidance for Capturing Scope 3 Emissions by GHG Protocol som GHG Protocol har skrivit. Carbon Disclosure Project (CDP) uppskattar att Scope 3 utsläppen står för i genomsnitt 75 % av företagens utsläppt, vilket i de flesta fall innebär att en betydande del av de totala utsläppen inte tas i beaktan i den nuvarande rapporteringen, eftersom fokuset ligger på Scope 1 och Scope 2. Det har lett till en trend på marknaden var olika insatser görs för att kartlägga alla utsläpp t.ex. Science Based Targets Initiative (SBTi) som kräver att Scope 3 utsläpp ska ha fastställda mål om ett företags totala utsläpp utgörs till mer än 40 % av Scope 3 utsläpp.

Som om det inte var tillräckligt komplicerat har diskussionerna om Scope 4 utsläpp tagit fart under 2022.  Definitionen är inte skriven i sten eftersom det har varit svårt att komma överens hur utsläppsklassen skall definieras. Den vanligaste definitionen för Scope 4 utsläpp är de undvikna utsläppen utanför företagets värdekedja. Med andra ord finns det två huvudkategorier av undvikna utsläpp a) att produkten ersätter en utsläppsintensiv produkt eller b) att produkten möjliggör utsläppsminskningar. Scope 4 utsläpp vill ta i beaktan hur ett företags produkt eller service kan kontribuera till att lösa de problem som uppkommit på grund av klimatförändringen som t.ex. ökade utsläpp. Den begränsande faktorn är tillgången till data, eftersom bolag inte rapporterar på Scope 4 utsläpp så som Scope 1-3, vilket är varför manuella bedömningar och uppskattningar krävs för att skapa en realistisk bild av de totala utsläppen under bolagets livscykel.

Vad vi däremot kan göra är att ta hänsyn till företagets hela livscykel när man kartlägger potentiella investeringsmöjligheter. En fråga vi gärna besvarar som en del av investeringsprocessen; kan vi identifiera ett positivt netto i de totala utsläppen från ett företags verksamhet och affärsmodell? För enkelhetens skull kan vi tänka oss en tillverkare av vindkraftverk. Råmaterialet och konstruktionen av de relevanta delarna av turbinen är intensivt från ett utsläppsperspektiv, men turbinen kan betala tillbaka sitt koldioxidavtryck från produktionen på under ett år. Dessutom ersätter den sannolikt ett mer traditionellt sätt att producera energi, vilket ger en ännu större inverkan på de totala koldioxidutsläppen. Resultatet är uppenbart i det här fallet eftersom investeringen skulle resultera i ett positivt nettoutsläpp om man räknar med att vindkraftverkets livslängd är ca 20 år. Genom att tillämpa detta uträkningssätt får vi en bättre insikt i ett företags egentliga utsläpp och modellen kan appliceras på alla sektorer. Det ger även en bättre förståelse för hur företaget tar vara på de möjligheter som klimatförändring erbjuder, vilket i sin tur ger ytterligare insikter i företagets verksamhet jämfört med om man endast tittar på de fundamentala ESG-riskerna i verksamheten och med hjälp av utomstående tredje partens ESG riskbedömning. Genom att förankra detta tankesätt i investeringsbeslutsprocessen kan man integrera ESG-riskerna och möjligheterna ytterligare ett steg och få värdefulla insikter för att identifiera de nuvarande och framtida bästa investeringsmöjligheterna.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online