Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

Ansvarsfulla investeringar

Fonditas placeringsverksamhet har som mål att för våra kunder generera en möjligast bra avkastning, ansvarsfullt och enligt vald placeringsstrategi.

Våra principer för ansvarsfulla investeringar bygger på tron att företag som agerar ansvarsfullt och arbetar i enlighet med hållbara standarder är bättre investeringsmål på lång sikt då riskerna och möjligheterna relaterade till miljö, samhälle och styrning (ESG-faktorer) är mer omfattat utforskade. Därför är det viktigt att integrera ansvarsfullhet genomgående i företagsanalysen. Till detta har vi förbundit oss redan år 2010 då vi undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vi strävar till att alltid i våra placeringsbeslut samt i vår egen dagliga verksamhet agera ansvarsfullt och i enlighet med hållbar utveckling. I våra principer för ansvarsfulla investeringar, i vår hållbarhetsriskbedömning och i all vår verksamhet tar vi hänsyn till de vanligaste internationella överenskommelserna och standarderna som vägleder samhället och näringslivet.

Vi vill äga företag där hållbarhet och ESG-aspekter i sin helhet är en integrerad del av företagets strategi och företagskultur. Företaget bär ansvar för sina anställda och behandlar alla lika samt övervakar, mäter och förbättrar sitt eget miljöavtryck. Företagets omsättning kommer främst från affärsverksamhet som vi tror är långsiktigt hållbart och slutprodukten eller tjänsten ligger i linje med de övergripande värderingarna om hållbar utveckling.

Vi har ett stort ansvar för klimatet och jobbar för att ha koldioxidneutrala fonder. I enlighet med Net Zero Asset Manager initiativet som vi undertecknade år 2021 är detta mål nått senast 2050. Våra fonder har redan idag ett koldioxidavtryck som ligger långt under jämförelsemarkadens. Detta beror delvis på vår investeringsfilosofi, som bland annat utesluter fossila bränsleproducenter, undviker kapitalintensiva sektorer och i stället föredrar företag med miljö- och klimatsmarta lösningar. Andra megatrender som spelar en stor roll i våra fonder är hälsa och välmående samt digitalisering och teknologisk utveckling.

Alla Fonditas fonder, både småbolagsfonder och temafonder, är aktiva fonder som baserar sig på aktieval. De har en enhetlig investeringsfilosofi och samma strategi för ansvarsfullt investerande. Vårt mål är att vara långsiktiga ägare i ansvarsfullt agerande tillväxtföretag av hög kvalitet.

Våra metoder för ansvarsfullt investerande är:

  • Negativ screening à uteslutande/normbaserad screening
  • Positiv screening à främjande/tematiska drivkrafter
  • Integrering av ESG-faktorer i investeringsanalysen
  • Aktivt ägande
  • Förespråka hållbar utveckling och ansvarsfulla investeringar
Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online