Principer för ägarstyrning

PRINCIPER FÖR ÄGARSTYRNING I FONDBOLAGET FONDITA AB 

Denna text beskriver principerna som gäller utövande av rösträtt i de bolag som innehavs av de fonder som Fondbolaget Fondita Ab förvaltar. Fonditas styrelse reviderar och godkänner principerna årligen.

ÄGARSTYRNING 

Fondita ansvarar för att fondernas och andelsägarnas intressen bevakas på bästa möjliga sätt. Med detta avses en strävan att öka fondens värde med beaktande av fondens placeringsstrategi och risknivå. Även om de fonder som Fondita förvaltar alltid är minoritetsägare i de innehavda bolagen, kan Fondita genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i bolagen.

Ägarstyrningen strävar efter långsiktig ökning av de innehavda bolagens värde. Fondita förutsätter att bolagen följer god ägarstyrning- och förvaltningsprincip, t.ex. genom att följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning. Dessutom läggs vikt på miljö och samhällsansvar.

Anses det att något av de innehavda bolagens ägarstyrning och förvaltning inte är adekvat, försöker Fondita påverka bolaget och/eller dess ledare för att åstadkomma förändringar. I sådana fall kan även samarbete med andra aktieägare förekomma. Fondita kan även bedöma att det tjänar andelsägarna bättre genom att avstå innehavet än att påverka bolagets förfarande.

UPPFÖLJNING AV BETYDANDE HÄNDELSER I BOLAGET

Portföljförvaltarna följer kontinuerligt omständigheter som påverkar de bolag som placeringsfonderna innehar såsom nyheter och börsmeddelanden samt bolagshändelser såsom utdelning, teckningsrätt, aktieemissioner, fusioner och bolagsstämmor. 

BOLAGSSTÄMMA 

Fondita strävar att delta i de bolags bolagsstämmor där fondandelarnas intresse behöver skyddas. Vid behov kan Fondita även rösta med hjälp av ombud via fullmakt (proxy). Fondita svarar för att rösträtten används i enlighet med syftet och strategin med placeringen i ifrågavarande bolag. Varje fond röstar individuellt på bolagsstämman.

På bolagstämmorna fäster Fondita särskild vikt i frågor som gäller fondandelsägarnas intresse. Sådana frågor gäller exempelvis;

  • bolagens kapitalstruktur
  • belöningssystem
  • utnämning och sammansättning av styrelsen
  • ESG-frågor
  • transparenta påverkningsmöjligheter och utnämningsprocesser
AVVÄRJANDE AV INTRESSEKONFLIKTER 

Om intressena mellan olika fonder som fondbolaget förvaltar avviker från varandra, bör rösträtten alltid användas till varje enskild fonds fördel.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online