Tilläggsinformation

Arvoden

Ingen teckningsprovision debiteras. Inlösenprovisionen är 1% eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond, som förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab.

Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år. Förvaltningsarvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

Från tariffen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet.

Externa tjänster

Vid utövandet av placeringsfondsverksamhet kan fondbolaget anlita externa tjänster som exempelvis hänför sig till bokföring och datateknik eller till mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag.

Marknadssondering

Följande fondförvaltare är Fonditas kontaktpersoner i ärenden som gäller marknadssonderingar:

markus.larsson@fondita.fi

marcus.bjorksten@fondita.fi

kenneth.blomqvist@fondita.fi

janna.haahtela@fondita.fi

Ägarpolitik

Fondbolaget Fonditas principer om ägarstyrning hittar du här.

Insiderregister

Fondbolaget Fondita upprätthåller ett offentligt insiderregister. Tilläggsinformation finns att tillgå från fondbolaget på adressen info@fondita.fi.

Fellista

Fondbolaget upprätthåller en fellista i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Därav framgår de fel som uppstått vid värdeberäkningen och orsakerna därtill. Gränsen för väsentliga fel är 0,50%.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter finns att beställas från adressen info@fondita.fi.

Respons

Vi tar gärna emot respons av våra kunder. Du kan alltid vända dig till din kundansvariga, eller ringa upp oss på numret +358 9 66 89 89 0. Om du vill lämna skriftlig kundrespons kan du skicka oss epost till info@fondita.fi eller posta det till oss till adressen Fondbolaget Fondita Ab, Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors. Vi tillhandahåller skriftliga anvisningar om kundklagomål enligt Finansinspektionens bestämmelser.

Dataskyddsbeskrivning

I dataskyddsbeskrivningen beskrivs hur Fondita Fondbolaget behandlar personuppgifter, vilka personuppgifter Fondita samlar in, för vilka ändamål uppgifter används och till vem personuppgifter kan lämnas ut. Dataskyddsbeskrivningen ger även information om de förpliktelser som Fondita följer vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen har publicerats 25.5.2018 för att motsvara GDPR-bestämmelserna. Dokumentet hittas här.

Fondens handelsdagar

Fonditas fonder är i regel öppna varje finsk bankdag, förutsatt att en betydande del av fondens målmarknader är öppna för handel. Fondita publicerar årligen vilka dagar fonderna är öppna för handel. Informationen hittas här.

Fondernas objektiva värderingsprinciper (sammandrag)

Fondernas objektiva värderingsprinciper hittas här.

Styrelse och revisorer

Styrelse

Fredrik von Knorring, ekon.mag., vice vd
Magnus von Knorring, ekon.mag., ordförande
Gunvor Kronman, fil.mag.
Markus Larsson, ekon.mag., verkställande direktör
Timo Luukkainen, ekonom, dipl.ing., MBA
Gustav Ohlsson, ekon.mag.

Revisorer

Anders Svennas, CGR
Matias Jäntti, CGR

Revisorssuppleant

Ernst & Young Oy
Bolagets aktiekapital är 227 640,00 euro.

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingfors filial

Övervakning

Fondita övervakas av Finansinspektionen.

Ersättningspolicy

Fonditas ersättningspolicy finns tillgängliga här.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online