Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Sustainable Finance Disclosure Regulation

10 mars 2021 trädde den nya regleringen för hållbara investeringar i kraft. Syftet med EU:s förordning är att öka transparensen för hållbarhet på finansmarknaden och hindra aktörer på finansmarknaden från greenwashing. Finansmarknadsaktörer ska i och med förordningen redogöra för integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i produkternas investeringsprocess samt tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar med avseende på finansiella produkter. EU:s förordning berör i främst finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Förordningen ställer vissa krav både på företagsnivå (Fondbolaget Fondita) och produktnivå (våra fonder). Förordningen har flera olika delområden. För Fondita innebär denna förordning att vi är skyldiga att publicera information om vårt hållbarhetsarbete både på företagsnivå (Fondbolaget Fondita) och på produktnivå (våra fonder).

Produktnivå
Enligt SFDR är finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare skyldiga att publicera produktinformation relaterad till hållbarhet för både miljörelaterade, sociala och styrning (ESG)-relaterade produkter och icke-ESG-produkter. Förordningen kräver att enheter klassificerar de produkter eller råd de erbjuder i en av följande tre kategorier: artikel 6, artikel 8 och artikel 9.

Definition på de tre olika klassificeringarna:

Artikel 6 (grå) är finansiella produkter som inte integrerar eller tar i beaktande hållbarhet i investeringsprocessen

Artikel 8 (ljusgrön) är finansiella produkter som främjar hållbarhet i investeringsprocessen. Detta innebär att produkten främjar miljörelaterade, sociala egenskaper och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Artikel 9 (mörkgrön) är finansiella produkter som har hållbar investering som mål i investeringsprocessen. Detta innebär att produkten gör investeringar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömål eller socialt mål. Orsakar inte betydande skada för något mål (Do no significant harm, DNSH). Denna produkt förutsätter också att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

SFDR klassificiering: artikel 8, ljusgrön

Fonderna främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Som en del av fondernas investeringsprocess tas ESG-frågor i beaktande vid investeringsbeslut. I investeringsbesluten beaktas miljö- och sociala frågor samt risker som hänförs till dem. Fonderna investerar i bolag som följer praxis för god styrning. Hållbarhetsrisker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Som en del av ESG-analysen av ett investeringsobjekt identifierar förvaltaren tillsammans med ESG-teamet varje investeringsobjekts olika hållbarhetsrisker och sannolikheterna för att dessa risker materialiseras samt omfattningen av konsekvenserna. På alla potentiella investeringsobjekt görs det både en ESG-analys och en företagsanalys. Vi bedömer kontinuerligt innehavens hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattningen av de som en del av vår investeringsprocess.  Alla hållbarhetsrisker som materialiseras kan ha en negativ inverkan på innehavets och därmed fondernas avkastning. Vi följer kontinuerligt med dessa risker och baserat på vår bedömning kan det ha en inverkan på våra investeringsbeslut. Vi anser att en av de största hållbarhetsriskerna som kan påverka värdet på Fondernas investeringar är kopplade till miljö- och klimatfrågor. Dessa risker hanteras genom att vi exkluderar vissa kontroversiella branscher och gör en grundlig hållbarhetsriskbedömning i de branscher vi investerar i.  ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonderna har inget officiellt jämförelseindex.

SFDR klassificiering: artikel 9, mörkgrön

Fondita Sustainable Europe har hållbara investeringar som mål. Detta mål uppnås primärt genom att fondens strategi är att enbart investera i bolag som möjliggör, via sin produkt eller tjänst, minskade CO2-utsläpp enligt SFDR artikel 9.3 och/eller mer effektiv användning av naturresurser. Dessa är fondens två fokusområden. Fonden exkluderar därtill alla bolag som är verksamma inom fossila energikällor. Innehavens egna utsläpp (scope 1 & 2) monitoreras regelbundet och innehaven skall ha en klar strategi för att minska utsläpp. Vi förutsätter även att de bolag fonden investerar i agerar ansvarsfullt gällande sin egen inverkan på miljö samt bär sitt sociala ansvar. Fonden investerar i bolag som följer praxis för god styrning.

Alla investeringar uppfyller kraven för hållbara investeringar i SFDR-förordningen artikel 2 och de orsakar inte betydande skada för något av de andra miljö- eller sociala målen.

I investeringsbesluten beaktas miljö och sociala frågor samt risker som hänför sig till dem. Hållbarhetsrisker definieras enligt SFDR-förordningen (artikel 2) som en miljö-, social- eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Här avses även hur utsatt ett bolag är för effekterna av klimatförändringen beroende på geografiskt läge samt verksamheten generellt. Som en del av ESG-analysen av ett investeringsobjekt identifierar förvaltaren tillsammans med ESG-teamet varje investeringsobjekts olika hållbarhetsrisker och sannolikheterna för att dessa risker materialiseras samt omfattningen av konsekvenserna. På alla potentiella investeringsobjekt görs det både en ESG-analys och en företagsanalys. Vi bedömer kontinuerligt innehavens hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och omfattningen av de som en del av vår investeringsprocess.  Alla hållbarhetsrisker som materialiseras kan ha en negativ inverkan på innehavets och därmed fondens avkastning. Vi följer kontinuerligt med dessa risker och baserat på vår bedömning kan det ha en inverkan på våra investeringsbeslut. Vi anser att en av de största hållbarhetsriskerna som kan påverka värdet på Fondens investeringar är kopplade till miljö- och klimatfrågor. Dessa risker hanteras genom att vi exkluderar vissa kontroversiella branscher och gör en grundlig hållbarhetsriskbedömning i de branscher vi investerar i. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Den här sidan uppdaterades senast 

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online