Investera ansvarsfullt och hållbart med oss!

Vi kombinerar vår placeringsfilosofi med ett ansvarsfullt förhållningssätt för att erbjuda fonder som det går bra för nu och i framtiden.

< Ansvarsfulla investeringar

Sustainable Finance Disclosure Regulation

10 mars 2021 trädde den nya regleringen för hållbara investeringar i kraft. Syftet med EU:s förordning är att öka transparensen för hållbarhet på finansmarknaden och hindra aktörer på finansmarknaden från greenwashing. Finansmarknadsaktörer ska i och med förordningen redogöra för integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling i produkternas investeringsprocess samt tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar med avseende på finansiella produkter. EU:s förordning berör i främst finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Förordningen ställer vissa krav både på företagsnivå (Fondbolaget Fondita) och produktnivå (våra fonder). Förordningen har flera olika delområden. För Fondita innebär denna förordning att vi är skyldiga att publicera information om vårt hållbarhetsarbete både på företagsnivå (Fondbolaget Fondita) och på produktnivå (våra fonder).

Produktnivå
Enligt SFDR är finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare skyldiga att publicera produktinformation relaterad till hållbarhet för både miljörelaterade, sociala och styrning (ESG)-relaterade produkter och icke-ESG-produkter. Förordningen kräver att enheter klassificerar de produkter eller råd de erbjuder i en av följande tre kategorier: artikel 6, artikel 8 och artikel 9.

Definition på de tre olika klassificeringarna:

Artikel 6 (grå) är finansiella produkter som inte integrerar eller tar i beaktande hållbarhet i investeringsprocessen

Artikel 8 (ljusgrön) är finansiella produkter som främjar hållbarhet i investeringsprocessen. Detta innebär att produkten främjar miljörelaterade, sociala egenskaper och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

Artikel 9 (mörkgrön) är finansiella produkter som har hållbar investering som mål i investeringsprocessen. Detta innebär att produkten gör investeringar i en ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömål eller socialt mål. Orsakar inte betydande skada för något mål (Do no significant harm, DNSH). Denna produkt förutsätter också att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

SFDR klassificiering: artikel 8, ljusgrön

Fonden främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Som en del av fondens investeringsprocess tas ESG-frågor i beaktande vid investeringsbeslut. I investeringsbesluten beaktas miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor och risker som hänförs till dem. Fonditas definition på ESG-risker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att Fondita i fonderna skall kunna vara medvetna om dessa risker tas denna aspekt med i investeringsbeslut. Fonden tillämpar en välj in/välj ut metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar bolag vars verksamhet inte överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition. Utöver det utesluter fonden vissa kontroversiella sektorer och bolag som bryter mot FN:s Global Compact Principer. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonderna har inget officiellt jämförelseindex.

SFDR klassificiering: artikel 9, mörkgrön

Fondita Sustainable Europe har hållbar investering som mål. Målet, ur ett hållbarhetsperspektiv, med denna fond uppnås genom att följa investeringsprocessen och hitta bolag med en positiv påverkan på miljön i sin verksamhet. Dessa bolag möjliggör att vi kan nå våra mål globalt gällande reducerat CO2 och effektivare användning av naturresurser. Fondens mål är att investera i bolag som möjliggör att vi kan reducera våra CO2 utsläpp, detta är exakt i linje med Paris-avtalet. Vi tittar huvudsakligen på vad bolaget producerar men även bolagets eget CO2 avtryck samt utsatta mål gällande reduceringen av det egna avtrycket. Som en del av fondens investeringsprocess tas ESG-frågor i beaktande vid investeringsbeslut. I investeringsbesluten beaktas miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor och risker som hänförs till dem. Fonditas definition på ESG-risker är risken för att någon incident dyker upp gällande E (environmental), S (social) eller G (governance) som är så allvarligt att det har en markant negativ inverkan på aktiekursen. För att Fondita i fonderna skall kunna vara medvetna om dessa risker tas denna aspekt med i investeringsbeslut. Fonden tillämpar en välj in/välj ut metod vilken innebär att förvaltarna systematiskt inkluderar och exkluderar bolag vars verksamhet inte överensstämmer med fondernas investeringsstrategi och hållbarhetsambition. Utöver det utesluter fonden vissa kontroversiella sektorer och bolag som bryter mot FN:s Global Compact Principer. ESG-analysen av bolagen görs tillsammans av ESG-teamet och fondens förvaltare. Fonden har inget officiellt jämförelseindex.

Web design: Wikström Media
Fondita online Fondita
online